StartpaginaANBI

Naam   Stichting tot behoud van kasteel Wijnandsrade 
RSIN (fiscaal nummer)  802018634 
Contact  Postadres
G.H. Vleugels
Molenveld 24
6361 EP Nuth
Tel. 045.5243160
Tel. 06.10880679
e-mail gervleugels@kpnmail.nl

Bezoekersadres
Opfergeltstraat 2
6363 BW Wijnandsrade
www.kasteelwijnandsrade.nl  
Bestuur  Berger Johannes Hubertus
Geb. 08.06.1927 te Geleen
In functie 01.02.1990
Titel; Voorzitter

Vleugels Gerardus Hubertus
Geb. 26.07.1942 te Heerlen
In functie 01.02.2001
Titel: secretaris

Meijers Hendrikus Nicolaas Catharina
Geb. 22.05.1944 te Schinnen
In functie: 01.01.2009
Titel: penningmeester

van der Tempel-Kloosterman Petronella Jacoba Johanna Maria
geb. 18.05.1955 te Oss
In functie: 01.01.2009
Titel: bestuurslid

Houtvast Pieter Joseph
Geb. 05.06.1941 te Schinnen
In functie 01.01.2008
Titel: bestuurslid

Willems Leonardus Antonius Andreas
Geb. 24.05.1947 te Maastricht
In functie: 01.04.1991
Titel: bestuurslid

van der Linden Pierre Renè Hubert Marie
Geb. 14.12.1943 te Wittem
In functie 01.02.1991
Titel: bestuurslid

Driessen Lambertus Leonardus Joseph
Geb. 13.05.1948 te Nuth
In functie: 01.09.2013
Titel: Bestuurslid 
Beleidsplan   Beleidsplan Stichting tot behoud van Kasteel Wijnandsrade

Oprichting
De Stichting tot behoud van Kasteel Wijnandsrade is opgericht op 1 februari 1990. De statuten zijn verleden voor Notaris M.H.M. Bemelmans te Nuth. Ingeschreven bij de K.v.K
onder nummer 41072774

Doelstelling
De stichting heeft tot doel: het behoud, onderhoud en het geven van een juiste bestemming aan het monumentale kasteel Wijnandsrade en de historische beltkorenmolen te Nuth.

Middelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit: huren, subsidies, sponsoring en andere opbrengsten. Gestreefd wordt ook andere middelen aan te boren o.a. erfstellingen en legaten, donaties, schenkingen. Deze gelden worden uitsluitend gebruikt voor onderhouds- en overige kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de exploitatie van de monumentale goederen. Een winstoogmerk is absoluut afwezig.

Bestuur en beslissingsbevoegdheid
Het bestuur van de Stichting is zo samengesteld dat zowel lokale als regionale personen en ondernemers erin vertegenwoordigd zijn. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur is gemandateerd tot € 20.000,00. Naast de bevoegdheden van het bestuur die vermeld staan in de statuten, is er ook een huishoudelijk reglement met procedurebeschrijvingen aanwezig.

Realisatie doelstellingen
De stichting hanteert een meerjarenbegroting voor periodes van 10 jaar die de basis is voor de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden van het kasteel en de kasteelhoeve te Wijnandsrade en de beltkorenmolen te Nuth. Deze meerjarenbegrotingen worden opgemaakt door De Monumentenwacht te Thorn. Daarnaast levert de inspecteur van de Monumentenwacht jaarlijks een rapport op basis van een inspectie van de gebouwen. Dit rapport geeft op onderdelen de technische staat aan en de termijn waarop eventuele werkzaamheden behoren te worden uitgevoerd. Onderhoud wordt vervolgens
uitgevoerd door gerenommeerde bedrijven die een goede staat van dienst hebben op het gebied van onderhoud van monumentale panden. De stichting houdt toezicht via twee bestuursleden met bouwkundige achtergrond en ervaring. Zij worden geassisteerd door een architect.

Financiën en financieel beleid
De penningmeester zorgt voor de financiële verslaglegging van de Stichting. Hij levert tijdig de stukken aan bij de registeraccountant zodat deze uiterlijk op 1 april van elk jaar de balans en exploitatierekening bespreekt met de bestuurders. Hij stelt een begroting samen waarin alle kosten en opbrengsten gespecificeerd zijn opgenomen. In juli van elk jaar worden de werkelijke cijfers met deze begroting vergeleken. Het bestuur bepaalt of bijstelling van de cijfers noodzakelijk en mogelijk is.

Verwerving financiële middelen
Donaties, subsidies etc. zijn noodzakelijk, maar niet voldoende voor de kosten van onderhoud van het monument. De Stichting onderneemt daarom activiteiten voor het verwerven van financiële middelen teneinde haar doelstelling te realiseren.

Brochures
De Stichting geeft brochures uit en verkoopt die. De winst op deze brochures is bestemd voor de Stichting.

Verhuur onroerend goed
Huuropbrengsten zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Stichting. De Stichting streeft ernaar om met de opbrengst van de huren alle onderhoudskosten te betalen en de leningen bij de bank en/of gemeente af te lossen. Op dit moment worden 7 appartementen en 5 bedrijfsgedeelten van het kasteel verhuurd. De bedrijfsgedeelten van de kasteelhoeve zijn verhuurd aan 4 verschillende bedrijven. De Stichting onderzoekt de mogelijkheid om een bedrijfsgedeelte voor meerdere doelen geschikt te maken.

Evenementen
Het kasteel leent zich uitstekend voor evenementen. Tegen een geldelijke vergoeding kunnen in de niet verhuurde ruimtes en op de binnenplaatsen evenementen, avondmarkten en dergelijke worden georganiseerd. Er is een standaardovereenkomst opgemaakt waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

Fietstochten
Er worden in samenwerking met de VVV fietsroutes uitgezet in de omgeving van het kasteel, waarbij het kasteel vertrek- en eindpunt is.

Sponsoring
Omdat deze activiteiten onvoldoende geld opleveren heeft de Stichting ook sponsoren nodig. De Stichting streeft ernaar het aantal sponsoren uit te breiden van 2 naar 5. Sponsoren krijgen als tegenprestatie: een link op de website van het kasteel; vermelding op een reclamebord op het binnenterrein van de kasteelhoeve; vernoeming van zalen/ruimten in het kasteel naar de sponsor; vernoeming van een fietsroute naar de sponsor. De sponsorpakketten zijn gereed.

Rondleidingen
Er worden het hele jaar door rondleidingen georganiseerd op basis van vrijwillige rondleiders. In de zomermaanden is dagelijks ‘s middags vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur iemand aanwezig. De revenuen zijn bestemd voor de stichting.

Congressen, seminars etc.
Begin 2009 wordt een nieuwe ruimte opgeleverd die bijzonder geschikt is voor het houden van congressen, seminars enzovoort. Deze ruimte heeft een capaciteit van ongeveer 75 personen. Er is een brochure ontworpen waarin de huurprijs, kosten catering enz. zijn vastgelegd.

Beheren van vermogen
Spaargelden
Het vermogen bestaande uit spaargelden zal geplaatst worden op een spaarrekening bij een plaatselijke bank. Er dient een zo hoog mogelijk rendement verworven te worden waarbij rekening dient te worden gehouden met de beschikbaarheid van de gelden, voor het verrichten van betalingen. De spaargelden mogen onder geen enkel beding belegd worden in aandelen, opties, derivaten etc.. De penningmeester dient iedere vergadering een financieel verslag uit te brengen.

Onroerend goed
De middelen waarover de stichting kan beschikken worden hoofdzakelijk gebruikt voor in stand houden van het monumentale kasteel en de monumentale kasteelhoeve te Wijnandsrade alsmede de beltkorenmolen te Nuth.

Wijnandsrade, G.H. Vleugels, secretaris, J. Berger, voorzitter  
Beloningsbeleid  De stichting kent geen beloning toe aan bestuurders. Alle werkzaamheden vinden plaats op basis van vrijwilligheid. 
Doelstelling  De stichting heeft tot doel: het monumentale kasteel Wijnandsrade en de historische beltkorenmolen te behouden voor de toekomst. Zij tracht dit doel te bereiken door een juiste bestemming te geven aan het kasteel en de beltkorenmolen en door voldoende financiële middelen te genereren voor onderhoud, restauratie etc.  
Activiteitenverslag  2016

Verhuur 7 appartementen en 5 bedrijfsgebouwen
Verhuur Kembitzaal voor seminars - 28 keer
Verhuur binnenplein voor evenementen - 1 keer
Verhuur Slotkelder voor bijeenkomsten - 4 keer
Trouwpartijen in Ridderzaal door gemeente Nuth - 18 keer
Rondleidingen op kasteel - 41 keer
Rondleidingen in de molen - 40 keer.
Open Monumenten Dagen - in samenwerking met parochie en gemeente invulling aan het jaarthema en speciale openstelling van kasteel en molen.
De 2 technische bestuurders zijn iedere maandag- en vrijdagmorgen op het kasteel aanspreekbaar voor huurders en het begeleiden van ondernemers die onderhoudswerkzaamheden verrichten op het kasteel.
De technische commissie en het dagelijks bestuur is 9 keer in vergadering bijeen geweest.
Het algemeen bestuur heeft 5 keer vergaderd.  
Financiële verantwoording 2016  Jaarstukken >>>